Nikolaj Nyholm / Blast Entertainment

Astralis chairman tried to create a new competitor to CSGO

Nick J. October 10, 2020